A weboldal gyengénlátók számára is élvezheto verziója
 
 

Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat alapellátásának fejlesztése Aggteleken

Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat alapellátásának fejlesztése Aggteleken
Aggtelek Magyarország térképén
Naptár
< Nov 2017 >
HKSzCsPSzV
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktuális
20 % kedvezmény!

A téli szezonban jelentős kedvezmény nyújt az Aggteleki Nemzeti Park azoknak, akik ebben kevésbé forgalmas időszakban kívánják meglátogatni az ANP idegenforgalmi barlangjait!

 

A honlap az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Nemzeti fejlesztési Ügynökség

ÚMFT infovonal:
06 40 638 638

nfu@meh.hu • www.nfu.hu

Egyházak

Református Egyház (link)

Római Katolikus Egyház

 

Nagyboldogasszony
Római Katolikus Kápolna Aggtelek

 

Legközelebbi szentmisék:

  2017. november 26. déli 12 órakor,

Krisztus Király ünnepe 

(Évközi 34. vasárnap )

 

 2017. december 10. déli 12 órakor,

Advent 2. vasárnapja 

 

***********************************************************************************************************************************************************

2017. augusztus 1. napjától új plébánosunk Juhász János Főtisztelendő Úr. 

Szükség esetén a felsőnyárádi parókián érhető el.

**************************************************************************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************************************************************************

 

 

 

****************************************************************************************************************************************************************************

 

 Krisztus Király ünnepére 

 Képtalálat a következőre: „krisztus király ünnepe”

 

Az I. világháború után XI. Pius pápa a Niceai Zsinat 1600. évfordulóján, 1925-ben szentévet hirdetett, melynek mottója:

„Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában!”

A szentév végén, december 11-én rendelte el a pápa a Quasprimas enciklikával Krisztus Király vasárnapjának ünnepét.

A pápa elhatározásának háttere, hogy az egyre erősödő ateista kommunizmus és a szekularizmus eszméiben a Krisztustól és az Egyháztól való elfordulás veszélyét látta meg. Jól tudta, hogy az emberiségre különös súllyal nehezedő nyomorúságnak oka voltaképpen a népek elpártolása Krisztustól. Ezért az elpogányosodó korban, a hamis szabadosság lázongásai között az Egyház tagjait Krisztus főségének elismerésére hívta. Krisztus királyi méltóságának ünneplésével a népek, családok, személyek békéjének Urát állította a hívek közé, hangsúlyozva, hogy Krisztus a meg testesüléssel és a megváltó halállal szerezte királyságát a világ üdvösségére.

Az ünnep alapgondolatával az Új szövetségi Szentírás számos helyén találkozunk,
(Lk 1,32-33; Mt 24,31-40; Mt 28,18; Jel 1,5; Jel 19,16; Zsid 1,2; 1Kor 15,25) így pl. Jézus és Pilátus párbeszédekor János evangéliumában. Pilátus kérdésére, hogy valóban király-e Jézus,ő ezt válaszolja:

„Az én országom nem ebből a világból való.”
(Jn 18,36)

A golgotai jelenet elgondolkodtat minket:

„A nép bámészkodva állt ott, a főemberek pedig így gúnyolták őt:
„Másokat megmentett, mentse meg most magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja!“

A katonák is gúnyolták őt. Odamentek, ecettel kínálták, és azt mondták:

„Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!“

Felirat is volt fölötte: „Ez a zsidók királya.“

A megfeszített gonosztevők közül az egyik szidalmazta:

„Nem a Krisztus vagy te? Szabadítsd hát meg magad, és minket is!“

De a másik megrótta ezekkel a szavakkal:

„Nem félsz Istentől? Hiszen te is ugyanazt a büntetést szenveded! Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését vesszük, de ez itt semmi rosszat sem cselekedett.“

Aztán így szólt:

„Jézus, emlékezz meg rólam, mikor eljössz országodba.“

Ő azt felelte neki:

„Bizony, mondom neked: még ma velem leszel a paradicsomban!“
(Lk 23,35-43)

Fönséges jelenet! Krisztus Király ünnepén, amikor Isten Fiának az egész világegyetemre és történelemre kiterjedő, ma is jelenvaló egyetemes uralmát ünnepeljük, nyilvánvalóvá lesz, hogy nincs más név a földön, melyben üdvösségünk lehetne, csak Jézus áldott neve.


A filippiekhez írt levélben idézett himnusz a feltámadás által megdicsőült Krisztus méltóságát a királykoronázás mozzanataival írja le:

„Ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, ha nem kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel, és hasonló lett az emberekhez, külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy ember. Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.

Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely minden más név fölött van, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd az égben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv vallja, hogy „Jézus Krisztus az Úr!“ az Atyaisten dicsőségére.” (Fil 2,5-11)

Uralmát nem erőszakkal akarja megvalósítani, hanem szeretetteljes vonzásával, hogy szabad akarattal ismerjük el felszabadító uralmát. Krisztus királysága más, mint a föl di hatalomé, mert országa nem ebből a világból való. Éppen ezért Ő nem hatalommal igáz le, hanem szeretetével vonz magához sokakat.

• Krisztus a szolgálat királya: szolgákat nem akart, szolgálni Ő akart.

• Krisztus az egyszerűség királya: hintója sosem volt, mindig csak gyalogolt.

Árvai Zoltán Vizsolyi plébános

2011. okt. harangszó

 

 

 Képtalálat a következőre: „krisztus király ünnepe”

 

*************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************************************************************************************************

KÉPEK KÁPOLNÁNK ÉLETÉBŐL

 

 

 2017. augusztus 27. 

Évközi 21. vasárnap  
Hálaadás, betakarítási ünnep.

 

 

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************************

NAGYBOLDOGASSZONY, SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE 

 

2017. augusztus 13 -án tartottuk KÁPOLNÁNK BÚCSÚ ÜNNEPÉT!
A kápolnát 1953. november 23-án a Szűzanya tiszteletére szentelték fel.


 

Az evangélium emlegeti Mária kegyelmi kiváltságait. Áldottabbnak mondja mindenkinél, mert egészen tudott hinni. Ezzel a hittel és engedelmességgel vállalta a Megváltó anyjának szerepét. Másodszor nagysága abban nyilvánul meg, hogy Isten nagy dolgokat művelt benne és általa. Őt tette az üdvtörténet legnagyobb emberi alakjává, hiszen az isteni személy tőle vette magára az emberi természetet, s így őt valóságos anyjává választotta. A harmadik kiváltság az, hogy boldognak hirdeti őt minden nemzedék. Az Egyházban megvalósult a jövendölés. Úgy is tiszteljük őt, mint az Egyház anyját, akinek boldogságához tartozik a közbenjárás.

(Kis misekönyv)

Magnificat

A Boldogságos Szűz Hálaéneke, a Magnificat a Szentírásból vett dicsőítés: Mária ezzel válaszol rokona, Erzsébet köszöntésére, s magasztalja Istent megváltó művéért (Lk 1,47-55). Már az őskeresztényeknél az Egyház hálaadó éneke, s azóta is imádkozzuk az esti zsolozsmában, a közösségi és magán imádságokban. Mária az Egyház mintája, jelképe, igazi előénekese ebben a hálaadásban.


Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát:
Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas:
ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.

Csodát művelt erős karjával:
a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt;
az éhezőket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.

Gondjába vette gyermekét, Izraelt:
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért,
Ábrahámnak és utódainak mindörökké.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 

*********************************************************************************************************

Vendégünk volt a Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia Családközi tábora 2017. 07. 22-én. Szentmisét végzett Czap Zsolt esperes.

 

 Jézus és a gyerekek.

Gyerekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. Amikor a tanítványok észrevették, elutasították őket. Jézus azonban odahívta őket. „Hagyjátok – mondta -, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, hogy aki Isten országát nem úgy fogadja, mint a gyermek, az nem jut be oda.” (Lukács 18:15-17.)

 

********************************************************************************************************************

KÉPEK

*******************************************************************************************************

Karácsony 2015.

 

 

 

Kápolnánk az Egri Főegyházmegye támogatásával felújításra került. 

Katona József segédpüspök 

Egri Főegyházmegye képviseletében megszentelte kápolnánkat

2015. október 11. napján.

Köszönjük! 

 

Fotók a szentelésről

 

 

 

2015. augusztus 23. napján tartott terményszentelés és hálaadás

Piros pünkösd - 2015

 

A goblein képet felajánlotta: Vass Elemér

Készítette:  † Vassné Ferenczi Ibolya és Hercsikné Vass Magdolna 

Köszönjük!

 

2014. augusztus 24. napján tartott teményszentelés és hálaadás

 

 

2014. június 9-én tartott keresztszenteléssel egybekötött ökomenikus istentisztelet pillanatai

 

Minden jog fenntartva - Copyright - www.intermap.hu
A honlap az AROP projekt keretében készült
Apycom jQuery Menus